„Debiut naukowy 2022” – „Zrównoważony rozwój a europejski zielony ład”

„Debiut naukowy 2022” – „Zrównoważony rozwój a europejski zielony ład”

Zapraszamy do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Dwunastą edycję projektu organizują:

 1. Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,
 2. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
 3. Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
 4. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2022 r.

 1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
 2. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju i/lub europejskiego zielonego ładu”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  innowacyjny.  
 3. Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych lub jako rozdział w monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.
 4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej.
 5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
 6. Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 7. Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2022” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
 8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 17 stycznia 2022 r.
 9. Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
 10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
 11. Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 28 lutego 2022 roku, m. in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
 12. Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem gości, recenzentów i Rady Naukowej jesienią 2022 roku.
 13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 

Biuro organizacyjne:

Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, Politechnika Śląska oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)

tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,