Inteligentny Monitoring Bezpieczeństwa Obiektów – Platforma IMBO

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej zrealizował projekt: Inteligentny Monitoring Bezpieczeństwa Obiektów (IMBO), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 819 105,50 PLN,

w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 977 438,72 PLN.

Obraz1

Projekt Inteligentny Monitoring Bezpieczeństwa Obiektów zakłada stworzenie innowacyjnej platformy technologicznej sprzętowo-softwarowej pn. Platforma IMBO wraz z komponentem wizualizacji alertów. Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac badawczo - rozwojowych, które przyczynią się do zdobycia nowej wiedzy z obszaru bezpieczeństwa, pozycjonowania i identyfikacji, zdobycia wiedzy niezbędnej do określenia warunków technologicznych oraz wytycznych specyficznych dla danej branży niezbędnych do zaoferowania nowej Platformy IMBO oraz usług w obszarze bezpieczeństwa i udzielania informacji o statusie obiektów i monitorowanych osób. Projekt dotyczący budowy i rozwoju systemu oraz urządzeń dla zdalnego monitorowania statusu, pozycji przedmiotów oraz osób w środowiskach trudno dostępnych charakteryzuje się ogromnym potencjałem aplikacyjnym oraz wdrożeniowym głównie ze względu na fakt, iż jego realizacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie obiektów wielkopowierzchniowych, muzeów, obiektów w których znajdują się cenne zasoby, obiekty i przedmioty, szpitali, ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie tych obiektów oraz znajdujących się w nim urządzeń i monitorowanych urządzeń. Powstała w wyniku realizacji projektowana Platforma IMBO agregująca dane z różnych systemów (zgodnie z opisem wniosku, z którymi projektowany system będzie integrowany) analizująca informacje pochodzące ze specjalistycznych systemów i sensorów pozwoli na dokładne określenie statusu i położenia obiektów. Efekt końcowy projektu pozwoli na podwyższenie bezpieczeństwa wykorzystywanej infrastruktury, zwiększenie dostępności do informacji oraz podwyższenie bezpieczeństwa chronionych obiektów oraz przyczyni się do możliwości świadczenia nowych usług i tym samym wypełnienia niszy rozwojowej i wypracowania innowacji z wykorzystaniem idei definiowanej określeniem „Internet rzeczy ”.

Produkty i rezultaty projektu:

Planowane jest opracowanie Platformy Technologicznej IMBO składającej się min z: 1. Urządzenia integrującego różne sygnały z różnego rodzaju sensorów pasywnych i aktywnych typu BICON, RFID itp.) oraz podsystemów i udostępniającego informacje do systemów współpracujących, 2. Narzędzia o funkcjonalnościach: a. Integracji, wymiany i zarządzania informacjami i sygnałami pomiędzy urządzeniami/sensorami a systemami, b. Monitoring alertów, zbieranie alertów i identyfikacyjnych informacji o rodzaju zdarzenia oraz wyświetlenie tych informacji we własnym środowisku graficznym, c. Pozycjonowanie osób i/lub obiektów w budynkach i poza nimi, 3. Mobilnej Aplikacji Klienckiej o funkcjonalnościach: a. Wizualizacja statusów b. Wizualizacja alertów Wytworzona Platforma IMBO będzie posiadała mechanizmy umożliwiające integrację z następującymi rodzajami rozwiązań zewnętrznych: 1. Wybranym podsystemem alarmowym, 2. Wybranym podsystemem przeciwpożarowym, 3. Wybranym podsystemem identyfikacji osoby, na podstawie danych biometrycznych i/lub kart identyfikacyjnych, przypisanych do danej osoby. 4. Wybranym podsystemem rejestracji czasu aktywności osoby. 5. Wybranym podsystemem monitorowania infrastruktury informatycznej i technicznej.

Termin realizacji projektu: 2017-2019.