Opłata za powtarzane zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

kalendarz

fot. freepik.com

W związku z epidemią COVID-19 wysokość opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych obniża się o 50%.

Podstawa prawna :

Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej §33

Rektor może wydać decyzję administracyjną o skreśleniu z listy studentów w przypadku:
4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów

  • Decyzja nr 89/2019 Rektora PW z dn. 24.06.2019
  • Decyzja nr 28/2020 Rektora PW z dn. 29.09.2020 §1

W związku z epidemią COVID-19 wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce odbywających się w semestrze zimowym roku ak. 2020/2021, ustalonych w decyzji nr 123/2020 Rektora PW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku ak. 2020/2021 i decyzji nr 89/2019 Rektora PW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia w roku ak. 2019/2020, obniża się o 50%.

Obniżenie opłat, o których mowa w ust.1, dotyczy przedmiotów, dla których przynajmniej jedne zajęcia wchodzące w skład są prowadzone w sposób zdalny zastępczo w stosunku do zajęć opisanych w programie jako stacjonarne.

 

Harmonogram postępowania obowiązujący na Wydziale Mechatroniki dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych): 

UWAGA:

dokonano naliczeń jedynie za powtarzane zajęcia z sem. zimowego

-         w dniu 28.10.2020 w systemie USOS pojawią się informacje o opłatach (patrz: indywidualne konto studenta - NALICZENIA OCZEKUJĄCE)

-         w dniach 28.10.2020 - 03.11.2020 będą prowadzone wszelkie wyjaśnienia odnośnie naliczeń za semestr zimowy. Proszę wysyłać maile na adres agata.andruszkiewicz@pw.edu.pl w celu wyjaśnienia źle naliczonych opłat

-         dnia 03.11.2020 w systemie USOS pojawią się ostateczne listy opłat. Od tego dnia opłaty zmienią status na wymagalne i nie będzie możliwa ich korekta.

 

Wszystkie opłaty powinny zostać wniesione na indywidualne konto do dnia 10.11.2020.

 

O rozłożenie płatności na raty mogą ubiegać się osoby, których należność z tytułu powtarzanych zajęć wynosi ponad 500 zł

Podpisane umotywowane wnioski o rozłożenie na raty (formularz do pobrania na USOS) wysyłamy na adres email agata.andruszkiewicz@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2020.

Podstawowe terminy płatności:

10.11.2020 – termin płatności

W przypadku zgody na rozłożenie płatności na raty, proponowane terminy rat to:

10.11.2020 – I rata

10.12.2020 – II rata

10.01.2021 – III rata

UWAGA:

Decyzję o wysokości raty i terminu płatności podejmuje Dziekan.

Opłaty wnosimy na indywidualne konto – dostępne w systemie USOS.