Projekt „NSMET – Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej”

Projekt „NSMET – Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej”

Kierownikiem projektu ze strony PW jest dr inż. Tomasz Kowaluk z naszego Wydziału.

Wydział Mechatroniki PW jest zaangażowany w projekt NSMET – Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej. Projekt oraz związana z nim unikatowa agenda badawcza realizowane są w konsorcjum czterech wiodących polskich uczelni technicznych. W skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Lider), Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Świętokrzyska. 

Projekt obejmuje wytworzenie infrastruktury badawczej wpisanej na Polską Mapę Inwestycji Badawczych. Celem NSMET jest przekraczanie granic poznania poprzez zapewnienie najwyższych dokładności pomiarów geometrii struktur wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektów mierzonych, w skalach od nano do pomiarów wielkogabarytowych (co odpowiada zakresowi od 10-9 m do 102 m). Cele osiągnięte zostaną poprzez opracowywanie koncepcji pomiarów oraz zapewnienie odpowiedniej bazy aparaturowej, a także opracowywanie nowych metod korekcji błędów, oceny niepewności pomiarów oraz wzorcowania i sprawdzania zarówno systemów pomiarowych jak i wzorców.

Kierownikiem projektu ze strony Politechniki Warszawskiej jest dr inż. Tomasz Kowaluk z naszego Wydziału.  Dzięki uczestnictwie w projekcie pracownicy PW zyskają bezpłatny dostęp do wysoce specjalistycznych przyrządów pomiarowych o łącznej wartości około 40 mln zł. 

Koszty całkowite projektu: 46 553 050,00 zł

Koszty kwalifikowalne projektu: 40 296 450,14 zł

Dofinansowanie: 33 209 106,20 zł.