Rekrutacja na semestr letni 2019/2020

Rekrutacja na semestr letni 2019/2020

W semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

- automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;

- mechatronika;

- inżynieria biomedyczna;

               Na wszystkich kierunkach studia będą realizowane wg. systemu tutorskiego bez specjalności

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW.

               Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2020) będą przyjmowane w terminie od 08.01.2020 do 11.02.2020.

Opłatę rekrutacyjna należy wnieść najpóźniej do godz.12:00 następnego dnia roboczego po ostatnim dniu przyjmowaniu zapisów.

               Po wysłaniu zgłoszenia, system odpowie podaniem nadanego zgłoszenia „numeru kandydata” i podaniem indywidualnego numeru konta, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenie zostanie wprowadzone ostatecznie do systemu, po zarejestrowaniu wpłynięcia opłaty (85 zł). Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na stronie kandydata

Kandydaci, jeżeli nie kontynuują studiów w PW - bez przerwy, muszą dołączyć do zgłoszenia zapis cyfrowego zdjęcia. Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, wykonanego według zasad obowiązujących dla zdjęć do dowodu osobistego.

Po dokonaniu w/w czynności kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w

Dziekanacie Wydziału Mechatroniki

Ul. św. A. Boboli 8 pok.122

02-525 Warszawa

 

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona odbyła się po 1 października 2019 i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rekrutacyjnym składają następujące dokumenty:

 

  • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
  • Dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów
  • Dokument tożsamości do wglądu
  • 2 aktualne fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem – dotyczy to kandydatów, który nie mają legitymacji studenckiej PW
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;

 

Niezłożenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia

 

               Osoby spoza Wydziału lub mający przerwę w studiowaniu na PW powyżej 6 mc i odebrali już dyplom ukończenia studiów I stopnia składają:

 

  • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
  • Poświadczoną przez Dziekanat- Komisję Rekrutacyjną kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich wraz z suplementem lub w przypadku osób, które nie otrzymały jeszcze dyplomu zaświadczenie z właściwego Dziekanatu wraz z Kartą Przebiegu Studiów poświadczoną przez Dziekanat (karta powinna zawierać również informacje o dyplomie i temat pracy dyplomowej);
  • Dokument tożsamości do wglądu
  • 2 aktualne fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem – dotyczy to kandydatów, który nie mają legitymacji studenckiej PW
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;

 

Dokumenty będą przyjmowane od 09.01.2020 do 11.02.2020.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia

 

UWAGA:

Obrona pracy dyplomowej inżynierskiej musi nastąpić do dnia 11.02.2020 – jeśli student studiów inżynierskich zamierza aplikować na studia II stopnia, rozpoczynające się od sem. letniego.

Osoby, które do tego dnia nie obronią pracy dyplomowej nie będą kwalifikowane na studia magisterskie. Dotyczy to zarówno osób z Wydziału jak i osób spoza Wydziału.

 

12.02.2020 posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia

 

13.02.2020 wywieszenie list osób przyjętych na studia II stopnia

 

24.02.2020   – początek zajęć I sem. na studiach II stopnia (magisterskich).

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec