Rekrutacja na studia II stopnia

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od sem. Zimowego roku akademickiego 2018/2019

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2018/2019 będzie realizowana na następujące kierunki studiów:

- automatyka i robotyka;

- mechatronika;

- inżynieria biomedyczna;

- mechatronics (studia w języku angielskim);

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW

Zgłoszenia internetowe kandydatów (https://rekrutacja.pw.edu.pl)  na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (01.10.2018) będą przyjmowane w terminie od 02.08.2018 do 30.08.2018.

Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej  to 30.08.2018.

UWAGA: Jeśli pragniesz kontynuować studia na Wydziale  bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia na PW lub masz przerwę w kontynuowaniu studiów nie dłuższą niż 6 mc – zadeklaruj w systemie internetowym – kontynuację studiów

Po wysłaniu zgłoszenia, system odpowie podaniem nadanego zgłoszenia „numeru kandydata” i podaniem indywidualnego numeru konta, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenie zostanie wprowadzone ostatecznie do systemu, po zarejestrowaniu wpłynięcia opłaty ( 85 zł). Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na stronie kandydata

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kandydaci, jeżeli nie kontynuują studiów w PW  - bez przerwy , muszą dołączyć do zgłoszenia zapis cyfrowego zdjęcia.  Cyfrowy zapis zdjęcia w postaci pliku .jpg musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, wykonanego według zasad obowiązujących dla zdjęć do dowodu osobistego. Powinien mieć rozmiar nie mniejszy niż 300x375 pikseli. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 250 kilobajtów. Brak załączonego pliku ze zdjęciem spowoduje późniejsze wydanie legitymacji studenckiej.

UWAGA: Kandydaci, którzy przewidują uzyskanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia dopiero po terminie zamknięcia zgłoszeń internetowych, ale przed 14.09.2018  muszą także dokonać zgłoszenia i opłaty przed upływem terminu zamknięcia zapisów pod rygorem nierozpatrywania wniosku o przyjęcie  na studia.

Po dokonaniu w/w czynności  kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty (osobiście lub listem poleconym) w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki:

Ul. św. A. Boboli 8 pok.122

02-525 Warszawa

Osoby, które dotychczas studiowały na Wydziale lub mający przerwę w studiowaniu nie dłuższą niż 6 mc  i nie odebrali jeszcze dyplomu i matury i zadeklarowali ten stan w trakcie rejestracji - składają:

 • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • 1 fotografia w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 • Oświadczenie w sprawie wyboru specjalności kształcenia na danym kierunku   (formularz do pobrania w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki lub ze strony internetowej Wydziału);

Niezłożenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia

Osoby spoza Wydziału lub mający przerwę w studiowaniu na PW powyżej 6 mc składają:

 • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • Poświadczoną przez Dziekanat- Komisję Rekrutacyjną  kserokopię świadectwa dojrzałości ;
 • Poświadczoną przez Dziekanat- Komisję Rekrutacyjną  kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich wraz z suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej  lub w przypadku osób które nie otrzymały jeszcze dyplomu zaświadczenie z właściwego Dziekanatu wraz z Kartą Przebiegu Studiów poświadczoną przez Dziekanat ( karta powinna zawierać również informacje o dyplomie i temat pracy dyplomowej);
 • Kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Dziekanat- Komisje Rekrutacyjną ;
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie po rejestracji kandydata
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 • Oświadczenie w sprawie wyboru specjalności kształcenia na danym kierunku   ( formularz do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału);

UWAGA: Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia ich kopii.

Dokumenty będą przyjmowane od  02.08.2018 do 14.09.2018.

Niezłożenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia

UWAGA:

Obrona pracy dyplomowej  musi nastąpić do dnia 14.09.2018 – jeśli  student studiów inżynierskich zamierza aplikować na studia II stopnia,  rozpoczynające się od sem .zimowego.

Osoby które do  tego dnia nie obronią pracy dyplomowej nie będą kwalifikowane na studia magisterskie. Dotyczy to zarówno osób z Wydziału jak i osób spoza Wydziału 

18.09.2018 posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia

19.09.2018 wywieszenie list osób przyjętych na studia II stopnia

01.10.2018   – inauguracja roku akademickiego,

02.10.2018 -  początek zajęć I sem. na studiach II stopnia (magisterskich).

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2