Rekrutacja na studia II stopnia w sem. 2018L

Rekrutacja na studia II stopnia w sem. 2018L

Informacja  dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki

rozpoczynające się od sem. letniego roku akademickiego 2017/2018

          

               W semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

- automatyka i robotyka;

- mechatronika;

- inżynieria biomedyczna;

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW.

               Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego  (luty 2018) będą przyjmowane w terminie od 10.01.2018 do 05.02.2018.

Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej  to 05.02.2018.

               Po wysłaniu zgłoszenia, system odpowie podaniem nadanego zgłoszenia „numeru kandydata” i podaniem indywidualnego numeru konta, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenie zostanie wprowadzone ostatecznie do systemu, po zarejestrowaniu wpłynięcia opłaty ( 85 zł). Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na stronie kandydata

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kandydaci, jeżeli nie kontynuują studiów w PW  - bez przerwy , muszą dołączyć do zgłoszenia zapis cyfrowego zdjęcia. Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, wykonanego według zasad obowiązujących dla zdjęć do dowodu osobistego.

UWAGA: Kandydaci, którzy przewidują uzyskanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia dopiero po terminie zamknięcia zgłoszeń internetowych, ale przed 13.02.2018  muszą także dokonać zgłoszenia i opłaty przed upływem terminu zamknięcia zapisów( 05.02.2018)  pod rygorem nierozpatrywania wniosku o przyjęcie  na studia.

Po dokonaniu w/w czynności  kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty  ( osobiście lub listem poleconym)  w

Dziekanacie Wydziału Mechatroniki

Ul. św. A. Boboli 8 pok.122

02-525 Warszawa

 

Osoby, które dotychczas studiowały na Wydziale lub mające przerwę w studiowaniu nie dłuższą niż 6 mc, nie odebrały jeszcze dyplomu i matury i zadeklarowały ten stan w trakcie rejestracji - składają:

 

 • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • 1 fotografia w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 • Oświadczenie w sprawie wyboru specjalności kształcenia na danym kierunku   (formularz do pobrania w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki lub ze strony internetowej Wydziału);

 

Niezłożenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia

 

               Osoby spoza Wydziału lub mający przerwę w studiowaniu na PW powyżej 6 mc składają:

 

 • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • Poświadczoną przez Dziekanat- Komisję Rekrutacyjną  kserokopię świadectwa dojrzałości ;
 • Poświadczoną przez Dziekanat- Komisję Rekrutacyjną  kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich wraz z suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej  lub w przypadku osób które nie otrzymały jeszcze dyplomu zaświadczenie z właściwego Dziekanatu wraz z Kartą Przebiegu Studiów poświadczoną przez Dziekanat ( karta powinna zawierać również informacje o dyplomie i temat pracy dyplomowej);
 • Kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Dziekanat- Komisje Rekrutacyjną
 • 1 fotografia w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem; musi to być kopia fotografii przesłanej elektronicznie po rejestracji kandydata
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 • Oświadczenie w sprawie wyboru specjalności kształcenia na danym kierunku   (formularz do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału);

 

Dokumenty będą przyjmowane od  10.01.2018 do 13.02.2018.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia

 

UWAGA:

Obrona pracy dyplomowej inżynierskiej musi nastąpić do dnia 13.02.2018 – jeśli  student studiów inżynierskich zamierza aplikować na studia II stopnia,  rozpoczynające się od sem. letniego.

Osoby które do  tego dnia nie obronią pracy dyplomowej nie będą kwalifikowane na studia magisterskie. Dotyczy to zarówno osób z Wydziału jak i osób spoza Wydziału.

 

14. 02.2018  posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia

 

15.02.2018  wywieszenie list osób przyjętych na studia II stopnia

 

19.02.2018   – początek zajęć I sem. na studiach II stopnia ( magisterskich).

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia