Rekrutacja na studia III stopnia w semestrze letnim 2017/2018

Legitymacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna SD ogłasza Rekrutację na studia III stopnia

w języku polskim w semestrze letnim 2017 / 2018

10 miejsc - stacjonarne

10 miejsc - niestacjonarne 

w następujących dyscyplinach:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • BIOCYBERNETYKA i INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się
 13 lutego 2018 r.

o godz. 10
w sali Rady Wydziału (119)

Dokumenty:

Komplet dokumentów należy złożyć w kartonowej teczce, na której w górnej części należy nakleić wydrukowaną informację:

-          imię i nazwisko wraz z tytułem zawodowym (mgr lub mgr inż.)

-          adres zamieszkania

-          adres e-mail i telefon komórkowy

-          nazwa Wydziału: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

-          rodzaj studiów: studia doktoranckie stacjonarne/niestacjonarne w języku polskim

-          dyscyplinę naukową (Automatyka i Robotyka, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna lub Budowa i Eksploatacja Maszyn)

W teczce:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zgodą opiekuna naukowego z określeniem tematyki pracy i zgodą dyrektora na wykonywanie pracy doktorskiej w danym Instytucie,
 2. Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis wymienionego dokumentu,
 3. Życiorys,
 4. 3 fotografie (wym. 35x45mm),
 5. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI. (Zał. nr 1 Decyzji Rektora Nr 29/2012 z dnia 13.04.2012),
 6. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia i kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich (skierowanie na badania do pobrania w pok. 121 lub 122),
 7. Kwestionariusz osobowy wypełniony i wydrukowany z systemu rejestracji https://rekrutacja.pw.edu.pl,
 8. Kartę informacyjną wypełnioną i wydrukowaną z systemu rejestracji https://rekrutacja.pw.edu.pl i ew. podanie o stypendium (wraz z załącznikiem
  o godzinach dydaktycznych),
 9. Poświadczona przez Wydział kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia w PW (formularz do pobrania w pok. 121 lub 122).
 11. Dla chętnych wniosek o stypendium doktoranckie z załącznikiem,
 12. Opłata za legitymację 17 zł., na konto osobiste w systemie USOS (dla studentów PW jest to samo konto, jak na studiach mgr, dla pozostałych - konto pojawi się po przyjęciu na Studia Doktoranckie, po rejestracji w Dziale ds. Studiów).

Dokumenty składamy najpóźniej do dnia 06.02.2018 w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki (pok. 121).

Ranking kandydatów ustalany jest na podstawie:

-          uzyskanej przez kandydata oceny końcowej na dyplomie ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

-          osiągnięć naukowych kandydata (publikacje, udział w projektach badawczych
i patentach, nagrody i wyróżnienia naukowe),

-          planów realizacji pracy doktorskiej, zaprezentowanych podczas rekrutacji

Bliższe informacje można uzyskać:

w sprawach merytorycznych - Kierownik Studium: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska , pok. 142, tel. 234 8139, e-mail: studium@mchtr.pw.edu.pl

 

w sprawach administracyjnych - mgr Anna Poskrobko, mgr Beata Dobrzeniecka, pok. 121 lub 122, tel. 8579, 8589, e-mail: doktoranci@mchtr.pw.edu.pl

Related content