Mechatronics

Rozpoczęliśmy rekrutację na semestr zimowy 2021/2022, proponując następujące studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim:

  • Mechatronika: 7-semestralny kurs licencjacki (limit: 30 studentów)
  • Mechatronika: 3-semestralny kurs magisterski (limit: 24 studentów).

Absolwenci kierunku studiów MECHATRONICS specjalności MECHATRONIC DEVICES AND SYSTEMS ( II st.)  posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiadają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Absolwenci są przygotowani do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją; wytwarzaniem; sprzedażą; eksploatacją; serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwenci studiów znają język obcy na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym; przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwenci są przygotowani do pracy zawodowej lub podjęcia studiów trzeciego stopnia. Otrzymują oni przygotowanie teoretyczne i praktyczne do stosowania nowych zdobyczy nauki i techniki, do tworzenia i użytkowania nowoczesnych urządzeń precyzyjnych i elektronicznych a także do formułowania celów i potrzeb badań wdrożeniowych. 

Celem kształcenia na specjalności jest przygotowanie studentów do projektowania urządzeń mechatronicznych i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych. Posiadają oni niezbędną praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz automatyzacji procesów związanych z technikami wytwarzania przemysłowego i sensoryki urządzeń w tym urządzeń optycznych i układów optomechatronicznych. Absolwenci są przygotowani do projektowania i rozwijania nowych typów urządzeń mechatronicznych. Znają zasady prowadzenia testów odbiorczych urządzeń, potrafią je zaprojektować i zweryfikować poprawność wyników. Są przygotowani do pracy w zespole potrafią pracować jako jego członkowie oraz potrafią takim kierować.