Rekrutacja na studia magisterskie

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

  • mechatronika (limit miejsc 85)
  • automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa(limit miejsc 55)
  • inżynieria biomedyczna (limit miejsc 30)
  • Mechatronics (limit miejsc 24)
2020-06-04

Wydział nie wykorzystał wszystkich miejsc w rekrutacji na semestr zimowy, dlatego limity te mogą zostać zwiększone o pulę niewykorzystanych miejsc.

Na wszystkich kierunkach studia będą realizowane w systemie tutorskim.

Ważne informacje o rekrutacji:     

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW:

  • Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2021) będą przyjmowane w terminie od 11.01.2021 do 03.02.2021.
  • Opłatę rekrutacyjna należy wnieść najpóźniej do godz.12:00 następnego dnia roboczego po ostatnim dniu przyjmowaniu zapisów.
  • Po wysłaniu zgłoszenia, system odpowie podaniem nadanego zgłoszenia „numeru kandydata” i podaniem indywidualnego numeru konta, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenie zostanie wprowadzone ostatecznie do systemu po zarejestrowaniu wpłynięcia opłaty (85 zł). Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na stronie kandydata.

 

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w Politechnice Warszawskiej, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 01 października 2020 i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, załączają poprzez Indywidulane Konto Rekrutacyjne(IKR):

  • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dyplom lub oświadczenie o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów,
  • w przypadku jeśli nie jesteś absolwentem Wydziału Mechatroniki a jesteś absolwentem innego Wydziału PW konieczne jest dostarczenie skanu suplementu lub poświadczonej przez macierzysty dziekanat karty przebiegu studiów wraz z informacją dotyczącą pracy dyplomowej (tytuł pracy i ocena końcowa).

 

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, którzy chcą kontynuować studia i mieli przerwę w kształceniu zobowiązani są do załączenia w formularzu rejestracyjnym cyfrowego zapisu zdjęcia.

 

Kandydaci na studia, będący absolwentami innych uczelni działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego, załączają oprócz dokumentów wymieniony powyżej skan dyplomu ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem. W przypadku, gdy uczelnia nie zdążyła wydać dyplomu ukończenia studiów, dopuszcza się do celów procesu kwalifikacyjnego załączenie zaświadczenia o zdaniu (złożeniu) egzaminu dyplomowego wydanego przez uczelnię dyplomującą. Oryginał dyplomu będzie konieczny w terminie wskazanym przez Dziekanat. Kandydaci wgrywają również cyfrowy zapis aktualnego zdjęcia.

 

Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów do dnia 11.01.2021, a planują ich ukończenie do dnia 15.02.2021 postępują tak jak w przypadku osób którzy ukończyli studia jedynie zamiast dyplomu lub oświadczenia o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów, składając skan oświadczenia o przewidywanej dacie obrony – data ta nie powinna być późniejsza niż 15.02.2021.

 

UWAGA: Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać wraz z dowodem osobistym w terminach, które zostaną ogłoszone później. Terminy te zostaną wyznaczone w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Prosimy o śledzenie strony wydziału, gdzie na pewno podamy te terminy.

 

Obrona pracy dyplomowej inżynierskiej musi nastąpić do dnia 15.02.2021 – jeśli student studiów inżynierskich zamierza aplikować na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego.

Osoby, które do tego dnia nie obronią pracy dyplomowej nie będą kwalifikowane na studia magisterskie. Dotyczy to zarówno osób z Wydziału jak i osób spoza Wydziału.

 

17 02.20201 posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia

 

18. 02.2021 wywieszenie list osób przyjętych na studia II stopnia

 

22.02.2021 – początek zajęć I sem. na studiach II stopnia ( magisterskich).

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie

Konsekwencję wprowadzenia niewłaściwych danych do systemu rekrutacyjnego ponosi Kandydat.

 

KANDYDAT na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów ( art.156 § 1 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

 

Kandydaci posiadający dyplom poza polskim systemem szkolnictwa wyższego składają dokumenty zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie PW.

 

Ze względu na sytuację epidemiologicznej możliwe są zmiany dotyczące terminów i sposobu składania dokumentów.