Praktyki, staże, oferty pracy

Podczas studiów studenci Wydziału Mechatroniki doskonalą swoje umiejętności praktyczne odbywając praktyki w zewnętrznych organizacjach gospodarczych, placówkach badawczych lub instytucjach. Na studiach 1. stopnia, po 6. semestrze każdy ze studentów jest zobowiązany do odbycia czterotygodniowej praktyki, nazywanej przeddyplomową. Nadzór nad organizacją  i przebiegiem praktyk przeddyplomowych sprawują opiekunowie praktyk na poszczególnych specjalnościach. Organizacja i ogólne zasady zaliczania obowiązkowych praktyk na Politechnice Warszawskiej są opisane w Regulaminie. 

Drugą kategorią praktyk wykonywanych przez studentów Wydziału są praktyki zawodowe nieobowiązkowe, którymi zajmuje się:

  • Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. Praktyk Studenckich (dr inż. Jakub Wierciak, j.wierciak@mchtr.pw.edu.pl).
  • Nadzór nad praktykami studenckimi na Wydziale Mechatroniki sprawuje Prodziekan ds. Studenckich (dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni prodziekan.studenci@mchtr.pw.edu.pl).
  • Administracyjna obsługa praktyk należy do obowiązków Specjalisty ds. Socjalnych w Dziekanacie Wydziału (mgr Katarzyna Drohobycka, k.drohobycka@mchtr.pw.edu.pl).