Danuta Jasińska-Choromańska, dr hab. inż., profesor uczelni

dr hab. inż. Danuta Jasińska-Choromańska, profesor uczelni

e-mail: danutaSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8604

pokój: 608

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Moje prace naukowo-badawcze, dotyczą dość szerokiego spektrum zagadnień. Wszystkie one są osadzone w szeroko rozumianych zagadnieniach dyscypliny naukowej: Mechatronika, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna oraz dawnej Eksploatacji i Budowy Maszyn. Praca moja obok analiz teoretycznych, modelowania i symulacji zawsze mocno uwzględniała czynnik praktyczny i aplikacyjny. Większość badań kończyła się  konstrukcją, wykonaniem prototypowym, często wdrożeniem. Zainteresowania naukowe często związane były i realizowane w ramach prac naukowo-badawczych dla przemysłu. Najważniejsze z nich to prace zespołowe dla: Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, Fabryki Wyrobów Precyzyjnych w Warszawie i Zakładów UNITRA-UNIMA. Dotyczyły one badania, optymalizacji i projektowania przetworników i systemów pomiarowych dla diagnostyki wybranych wyrobów lub ich elementów składowych, zakończone projektami wdrożonymi w przemyśle. Prowadziłam również:

 1. prace naukowe dotyczące nowoczesnych metod w projektowaniu przetworników pomiarowych - w oparciu o heurystyczne metody modelowania własności przetworników hiperpowierzchniami n-tego stopnia w wielowymiarowych przestrzeniach oraz metody planowania eksperymentu - zaproponowałam eksperymentalno-doświadczalną metodę suboptymalizacji konstrukcji przetworników indukcyjnościowych do pomiaru przemieszczeń (praca doktorska + seria prototypowa przetworników).
 2. prace skupiające się wokół technik CAD/CAM oraz zagadnień modelowania i symulacji dla potrzeb projektowania - stosowanie nowoczesnych technik modelowania, symulacji komputerowej i projektowania w obszarze ortopedii i biomechaniki – wynikiem prac teoretycznych (praca habilitacyjna), badawczych (grant KBN i Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych) i projektowych były stabilizatory ortopedyczne nowej generacji wdrażane i zweryfikowane klinicznie w Szpitalu Czerniakowski i do dnia dzisiejszego w Szpitalu Bródnowskim. Stabilizatory te były również wdrażane poprzez Fundację Polsko-Niemiecką w Niemczech.
 3. prace naukowo-badawcze skupiły się również na szeroko pojętym obszarze biomechaniki, a mianowicie na zagadnieniach badań i projektowania urządzeń rehabilitacji, w tym osób niepełnosprawnych, głównie z porażeniem mózgowym - prace związane z analizą chodu i projektowaniem urządzeń dla osób niepełnosprawnych, konsultowano i weryfikowano w ośrodkach szpitalnych W Warszawie.
 4. prace naukowo-badawcze i projektowe, dotyczące projektu Systemu pionizacji i wspomagania ruchu osób niepełnosprawnych (z niedowładem lub bezwładem kończyn dolnych) – projekt robota ortotycznego/egzoszkieletu, w ramach projektu POIG, finansowanego ze środków UE (2009-2015)

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Naukowe:

Wyniki moich prac badawczych zostały opublikowane w 120 oryginalnych pracach twórczych, w tym 46 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych , w tym 25 współautorskich, 21 publikacji w czasopismach indeksowanych(w tym: ZAMM, Biuletyn PAN); 70 publikowanych referatów wygłoszonych na konferencjach, w tym 35 poza granicami kraju, współautorstwo w monografii pt.: „ECO-Mobilność. Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka”, WKiŁ, Warszawa 2015r;recenzje artykułów na konferencje i do czasopism w tym z listy JCR; recenzje kilkunastu wniosków i sprawozdań grantów, zgłoszonych do KBN i NCN; sekretarz i członek Komisji w postępowaniu 2 przewodów habilitacyjnych; wykształciłam 3 doktorów nauk technicznych; jestem promotorem 2 prac doktorskich i opiekunem 1 doktoranta Wydziału Mechatroniki PW; opiekun naukowy stażu doktoranta z Zakładu Podstaw Bioinżynierii Medycznej i Elektrotechniki Instytutu Techniki, Wydziału Matematyki Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Otrzymałam: zespołową nagrodę Prezesa Rady Ministrów II stopnia za osiągnięcie naukowo-techniczne: „ECO-Mobilność. Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka”; (2016), nagrodę zespołową JM Rektora PW stopnia II za osiągnięcia naukowe w roku 2016,Nagrodę JM Rektora PW I stopnia za osiągnięcia naukowe(2004),Nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę habilitacyjną(2002),Nagrodę zespołową I stopnia Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne(2002),zespołową Nagrodę Ministra Komunikacji za pracę, pt.:" Opracowanie  metod, dokumentacji konstrukcyjnej, wykonanie prototypów oraz przeprowadzenie badań układów pomiarowych dla diagnostyki wybranych zespołów pojazdów szynowych”(1977);członkowstwo w kilku krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowo-technicznych; kierownik Zakładu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych (2006-2018)

Wdrożenia:

Układy pomiarowe dla diagnostyki wybranych pojazdów szynowych–wdrożenie przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa(1977-1979), Układy kontroli łożysk tocznych i ich elementów składowych–wdrożenie w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku(1976),Przetworniki pneumatyczne do pomiarów liniowych–wdrożenie przez Fabrykę Wyrobów Precyzyjnych im. Świerczewskiego(1980),Układy do automatycznej kontroli i selekcji płytek molibdenowych ze względu na grubość i płaskość płytek przeznaczonych do budowy tyrystorów–wdrożenie w Zakładach UNITRA-UNIMA(1980-1981),Rodzina stabilizatorów DYNASTAB DK–wdrożenie w Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Czerniakowskiego, Szpitala Bródnowskiego w Warszawie i w Niemczech(2000-do dnia dzisiejszego), kilkanaście patentów i kilka zgłoszeń patentowych.

Osiągnięcia w zakresie pracy ze studentami:

Opiekun nad studentami Koła Naukowego Aparatury Biomedycznej (6 studentów Koła otrzymało Główną Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie zorganizowanym przez amerykańską firmę Autodesk dla młodych projektantów 3D pt.: „Student Design Contess” w roku 2007 za projekt „Wózka inwalidzkiego XXI wieku”), wypromowanie dyplomanta na studia doktoranckie w Imperial College w Londynie, opieka indywidualna nad studentem studiów magisterskich w okresie: 2006-2008, studiującym wg indywidualnego toku studiów – student zrealizował program zajęć trybu 5-cio letniego studiów magisterskich w czasie 4 lat; opieka naukowo-dydaktyczna nad 3 studentami z Francji (2007 i 2008) z Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs, Bourges; Prodziekan ds. Studiów i Studentów Wydz. Mechatroniki (1999-2002), Prodziekan ds. Studiów Wydz. Mechatroniki (2002-2005)

Współpraca międzynarodowa

Krajowa:

Współpraca z Oddziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Czerniakowskiego oraz  Oddziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Bródnowskiego w zakresie stabilizacji zewnętrznej,z Działem Techniki Medycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy  w Otwocku w zakresie projektowania urządzeń do pomiaru kąta i luzu w stawie łokciowym po operacji cieśni, z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu w zakresie metod i analizy chodu osób niepełnosprawnych.

Międzynarodowa:

Członkowstwo w komitetach naukowych kilkunastu  międzynarodowych konferencji  naukowych z obszaru dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, mechatronika oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; kierowanie podtematem projektu POIG „ECO-Mobilność”, finansowanym ze środków UE, dotyczącym projektu robota ortotycznego/egzoszkieletu; współpraca z Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs, Bourges, Francja w zakresie opieki nad studentami stażystami francuskimi(3 studentami-2007 i 2008);współpraca z amerykańską firmą Autodesk, międzynarodowym potentatem w tworzeniu oprogramowania komputerowego, wspomagającego projektowanie, w tym uczestniczenie w konferencji „Forum Autodesk 2007” w USA na zaproszenie firmy.

Preferowana tematyka dyplomowania

Jestem otwarta na szeroką tematykę ale mieszczącą się w zakresie projektowania i modelowania urządzeń mechatronicznych, zwłaszcza z obszaru urządzeń biomechatronicznych i rehabilitacyjnych. Interesują mnie tematy związane z projektowaniem w oparciu o modelowanie i symulację komputerową, tematy badawcze,  tematy czysto projektowe oraz tematy analityczne, prowadzące do konkretnych rozwiązań zarówno teoretycznych jak i rzeczywistych urządzeń. Również zastosowania technik  modelowania i symulacji komputerowej w projektowaniu urządzeń dla różnych dziedzin życia człowieka, które reprezentują aktualne jego  potrzeby mogą stanowić  tematykę dyplomowania.

Preferuję ustalanie tematu wspólnie ze studentem, co pozwala na określenie takiego, który jest interesujący zarówno dla studenta jak i prowadzącego.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Projekt modułu skrętu kończyny dolnej w robocie ortotycznym
 2. Projekt modułu automatycznego zapinania pasa biodrowego w robocie ortotycznym
 3. Projekt modułu dynamizacji aktywnej do stabilizatora zewnętrznego kości długich
 4. Projekt robota ortotycznego z modułem skrętu kończyny dolnej
 5. Projekt elektroakustycznego przetwornika plazmowego
 6. Projekt manipulatora kranu kamerowego
 7. System wykorzystujący sygnał EMG z mięśni kończyn górnych do inicjalizacji procedur ruchowych egzoszkieletu
 8. Projekt systemu śledzącego multimedialego symulatora strzeleckiego
 9. Projekt urządzenia do badań luzów w stawie kolanowym
 10. Projekt modułu bezpieczeństwa kompatybilnego z Systemem Pionizacji i Wspomagania Ruchu

O sobie prywatnie

Jestem mężatką i matką dwojga dorosłych dzieci: córki Anny – doktorat w Columbia University New York USA; obecnie prof. w New York University;  syna Krzysztofa -  doktorat w Columbia University New York USA; obecnie Brain Team w Google Research New York i wykłady w Columbia University New York USA;  moje zainteresowania: muzyka poważna, jazz, współczesne malarstwo i grafika, turystyka górska i przyroda. Mam średnie wykształcenie muzyczne w klasie fortepianu (pod opieką prof. Żurawlewa, twórcy Konkursu Chopinowskiego.

Linki do materiałów dodatkowych