Grzegorz Wróblewski, dr inż.

dr inż. Grzegorz Wróblewski

e-mail: g.wroblewskiSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8560

pokój: 145

Inne kanały do kontaktów:

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Moja aktywność badawcza, ale także wdrożeniowa skupia się wokół technologii elektroniki drukowanej i dotyczy zarówno materiałów, procesów jak i zastosowań.

Badania naukowe prowadzę w zakresie:

 • opracowywania materiałów elektronicznych do druku i powlekania natryskowego
 • elektroniki biokompatybilnej
 • elektroniki biodegradowalnej (współpraca z IZM Fraunhofer, grupa badawcza System-on-Flex))
 • sensorów z bioreceptorami np. na bazie białek (współpraca z Instytutem Chemii Fizycznej PAN, grupa badawcza Surface Nanoengineering for chemo- and bio-sensors oraz współpraca z Narodowym Instytutem, Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładem Higieny, Zakład Mikrobiologii)
 • sensorów elektrochemicznych np. pH
 • drukowanych układów do pomiarów sygnałów bioelektrycznych takich jak EKG, EMG, EOG i EEG
 • drukowanych obwodów stosowanych na różnych podłożach takich jak tkaniny, papier oraz folie polimerowe

Prace wdrożeniowe prowadzę w zakresie:

 • zastosowania elektroniki drukowanej w opakowaniach o rozszerzonej funkcjonalności, takie jak opakowania ze zintegrowanymi sensorami i zabezpieczeniami, opakowania wyposażone w źródła światła (współpraca z Dekorplastics Sp. z o.o.),
 • zastosowania elektroniki drukowanej w telemedycynie w tym drukowane patche EKG (współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz SmartMedics Sp. z o.o.)

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Wyniki moich prac badawczych zostały opublikowane w 19 artykułach recenzowanych w tym w 13 z listy JCR, oraz 25 w wydawnictwach pokonferencyjnych. Jestem współautorem 5 zgłoszeń patentowych lub patentów. Uważam, że rolą inżyniera jest przede wszystkim implementowanie wyników naukowych w nowych produktach lub doskonalenie ich. Miałem szansę spełniać swoje cele zawodowe m.in. podczas realizacji następujących projektów

 1. Dyrektor naukowy w firmie SmartMedics sp. z o.o., w której realizowane jest wdrożenie systemu telemedycznego opartego na urządzeniach wearables, SmartMedics sp. z o.o., ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
 2. Kierownik projektu badawczego Dekorplastics Sp. z o.o. pt. „Zbadanie możliwości zastosowania wyświetlaczy elektroluminescencyjnych jako elementu zabezpieczającego autentyczność produktów” Wydział Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
 3. Kierownik projektu badawczego dla Dekorplastics Sp. z o.o. pt. „Druk wyświetlaczy elektroluminescencyjnych na opakowaniach szklanych”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
 4. Kierownik projektu badawczego dla Plurimum Sp. z o.o. pt. „Opracowanie stanowiska do zgrzewania ultradźwiękowego plomb z poliwęglanu”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
 5. Udział w projekcie Lider VI NCBiR, Nanomateriały węglowe dla naszej przyszłości energetycznej, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki,
 6. Udział w projekcie Tango I NCN, Elektrody transparentne na bazie związków organicznych do przemysłowych zastosowań w elastycznych ogniwach słonecznych, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź,
 7. Udział w projekcie Demonstrator Plus NCBiR, NANOPASTY, pt. „Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce”, ABRAXAS, Olgierd Jeremiasz, ul. Piaskowa 27, 44-300 Wodzisław Śląski,
 8. Udział w projekcie POIG, pt. „Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne”, praca badawcza pt. „Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu badań w celu oceny przydatności innowacyjnych nanomateriałów na bazie grafenu i nanorurek węglowych w zastosowaniu do podłoży szklanych o grubości 2 mm z i bez warstwy antyrefleksyjnej w architekturze innowacyjnego panelu fotowoltaicznego dla realizacji celu usuwania lodu i śniegu.”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektroniki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
 9. Udział w projekcie GRAFTECH NCBiR, GRAFInks, „Grafenowe pasty i atramenty do drukowania ścieżek i warstw przewodzących w zastosowaniu do zabezpieczenia dokumentów”, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa,
 10. Udział w projekcie pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” NCBiR, Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM, Wojskowa Akademia Techniczna
 11. Udział w projekcie NCN, Panel ST7, „Transparentna elektroda emiterowa do aplikacji fotowoltaicznych, wykonana na bazie nanorurek węglowych, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź,
 12. Udział w projekcie rozwojowym NCBiR, Nowa generacja past opartych na nanoproszku srebra do zastosowań w elektronice, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa,
 13. Udział w projekcie rozwojowym Priorytetu 1. Działanie 1.3. POIG. Podziałanie 1.3.1, Technologia doświadczalna wbudowywania elementów rezystywnych i pojemnościowych wewnątrz płytki drukowanej”, Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.

Współpraca międzynarodowa

Uczestniczyłem w europejskim projekcie, „Nowe pasty nieorganiczne do hybrydowych drukowanych układów (demonstratorów) elektronicznych” – Innoinks,Nr projektu: NCBiR/ERA-NET-MATERA/02/2011.

Jako młody naukowiec zdobywałem doświadczenie na stażach i kursach w zagranicznych ośrodkach naukowych w IZM Fraunhofer w Berlinie, na Uniwersytecie  Ottona von Guerickego w Magdeburgu oraz na Uniwersytecie w Lund.

Organizowałem europejską konferencję naukową Microelectronics and Packaging Conference EMPC2017 w Warszawie.

Współpracuję z ośrodkami badawczymi naukowo, ale także wspieram organizację wyjazdów doktorantom na Uniwersytet w Magdeburgu oraz do IZM Fraunhofer w Berlinie.

Jestem członkiem jury w konkursie MIT Technology Review „Innovators Under 35”.

Jestem członkiem stowrzyszenia International Microelectronics and Packaging (IMAPS). Jestem recenzentem czasopism: Journal of Materials Chemistry C, Circuit World, Materials (MDPI), Sensors (MDPI), Polymers (MDPI), Journal of Videosurgery and Other Miniivasive Techinques

Preferowana tematyka dyplomowania

Interesuje mnie bardzo obszerny zakres tematów dotyczący materiałów elektronicznych i komponentów elektronicznych, a w szczególności elektroniki drukowanej w odniesieniu zarówno do materiałów, które są drukowane jak i metod druku. Najbardziej interesujące dyplomy, z mojego punktu widzenia, to dyplomy dotyczące zastosowań technologii elektroniki drukowanej w takich obszarach jak np. wearables, telemedycyna i opakowania. Mogą one dotyczyć druku np. sensorów. Jestem otwarty na pomysły dyplomantów, a temat oraz zakres każdego z dyplomów jest ustalany indywidualnie ze studentem.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Lab-on-a-chip spectrometer fabrication
 2. Badania procesu powlekania natryskowego z użyciem stanowiska z ultradźwiękową atomizacją farb
 3. Drukowane elektrody do elektrookulografii na bazie past kompozytowych, 2018
 4. Projekt zasilacza do badań struktur elektroluminescencyjnych integrowanych z tkaninami
 5. Projekt urządzenia do powlekania natryskowego z głowicą wykorzystującą ultradźwiękową atomizację farb
 6. Kompozytowe roztwory przędzalnicze
 7. Projekt Energy Harvestera wytworzonego technologią elektroniki drukowanej
 8. Budowa stanowiska do powlekania natryskowego z atomizacją ultradźwiękową

O sobie prywatnie

Bardzo lubię żeglarstwo, biegi górskie i biegi na orientację

Linki do materiałów dodatkowych