Prace dyplomowe

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 3/2013
Dziekana Wydziału Mechatroniki
z dnia 16.04.2013r.

 

w sprawie formy prac dyplomowych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

 

Na podstawie Uchwały nr 10/2013 Rady Wydziału Mechatroniki PW z dnia 27.02.2013 
w sprawie „ Zasad prowadzenia prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej” oraz Zarządzenia nr 3 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 25.02.2004 r. w sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych oraz podstawie §63 p. 1, ust. 10 Statutu ustala się, co następuje:

1. Forma pisemna pracy dyplomowej

1.1 Praca dyplomowa powinna być sformatowana i oprawiona zgodnie z zarządzeniem nr 50/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 23 grudnia 2011r.

1.2 Praca dyplomowa powinna zawierać, w kolejności:

1.2.1 Stronę tytułową,

1.2.2 Oryginał karty pracy, wzór karty pracy stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,

1.2.3 Streszczenie w języku polskim (1 strona A4),

1.2.4 Streszczenie w języku angielskim (1 strona A4),

1.2.5 Streszczenia w innych językach obcych na wniosek dyplomanta i za zgodą opiekuna pracy dyplomowej,

1.2.6 Spis treści,

1.2.7 Tekst pracy,

1.2.8 Wykaz literatury,

1.2.9 Załączniki.

1.3 Praca dyplomowa powinna być przedstawiana w formie drukowanej i oprawionej. Załączniki i dodatki mogą być przedstawiane w formie elektronicznej, np. na płycie CD.

1.4 Okładki wydaje dziekanat po dokonaniu przez studenta opłaty w wysokości określonej decyzją Rektora.

1.5 Przed stroną tytułową, skierowany drukiem do strony tytułowej, powinien znajdować się podpisany życiorys autora pracy ze zdjęciem.

2 Forma elektroniczna pracy dyplomowej

2.1 Wersja elektroniczna pracy dyplomowej i wersja elektroniczna plakatu przedstawiającego wyniki pracy powinny być przedstawione na nośniku w postaci płyty CD.

2.2 Płyta CD powinna być złożona w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich przekazywany jest do archiwum Politechniki Warszawskiej, drugi przechowywany na Wydziale.

2.3 Na naklejce na płycie CD powinny być umieszczone informacje takie same jak na stronie tytułowej pracy. Płyta powinna być podpisana przez promotora i dyplomanta.

2.4 Wersja elektroniczna pracy dyplomowej powinna zawierać wszystkie elementy składowe pracy wymienione w punktach 1.2.1 – 1.2.9 i powinna być umieszczona w katalogu

Praca_dyplomowa

2.5 Cała praca drukowana powinna być umieszczona w jednym pliku w formacie PDF. W uzasadnionych przypadkach może być umieszczona w kilku plikach. Jeżeli praca jest umieszczona w kilku plikach pliki te powinny mieć nazwy wskazujące na kolejność pliku:

01_nazwa_pliku.pdf

02_nazwa_pliku.pdf

...

2.6 Załączniki i dodatki w formie elektronicznej powinny być przedstawione w formie kopii elektronicznej w katalogu

Praca_dyplomowa\Załączniki

2.7 Życiorys autora pracy ze zdjęciem powinien być umieszczony w katalogu

Autor

2.8 Wersja elektroniczna plakatu przedstawiającego wyniki pracy powinna być umieszczona w katalogu

Plakat

3 Postanowienia końcowe

3.1 Powyższe zasady dotyczą wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale

3.2 Kierownik jednostki dyplomującej, w uzgodnieniu z Dziekanem, może określić dodatkowe warunki dotyczące postaci, w jakiej należy złożyć prace dyplomową

3.3 W uzasadnionych przypadkach student może złożyć do Dziekana podanie o indywidualne rozpatrzenie sprawy związanej z formą pracy dyplomowej.

3.4 W sprawach nie objętych zasadami decyduje Dziekan.

3.5 Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

  

Załącznik 1

wzór karty pracy dyplomowej inżynierskiej

 

PRACA DYPLOMOWA
 inżynierska
Specjalność:

Instytut prowadzący specjalność:

Instytut prowadzący pracę:

Temat pracy:
Temat pracy (w jęz. ang.):

Zakres pracy:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Podstawowe wymagania:

 1.  
 2.  

Literatura:

 

Imię i nazwisko dyplomanta:

 

 

Imię i nazwisko promotora:

 

 

Temat wydano dnia:

 

Termin ukończenia pracy:

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRAKTYKI PRZEDDYPLOMOWEJ:

Zatwierdzenie tematu

 

 

 

Opiekun specjalności

 

 

 

Z-ca dyrektora d/s nauczania

 

Załącznik 2

wzór karty pracy dyplomowej magisterskiej

 

PRACA DYPLOMOWA
 magisterska
Specjalność:

Instytut prowadzący specjalność:

Instytut prowadzący pracę:

Temat pracy:
Temat pracy (w jęz. ang.):

Zakres pracy:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

Podstawowe wymagania:

 1.   

Literatura:

 1.  

Imię i nazwisko dyplomanta:

 

 

Imię i nazwisko promotora:

 

 

Temat wydano dnia:

 

Termin ukończenia pracy:

 

Zatwierdzenie tematu

 

 

 

Opiekun specjalności

 

 

 

Z-ca dyrektora d/s nauczania