Rekrutacja na studia II stopnia

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od sem. letniego roku akademickiego 2014/2015 roku akademickiego 2014/2015

W semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

 • automatyka i robotyka;
 • mechatronika;
 • inżynieria biomedyczna;

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW.

Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego (luty 2015) będą przyjmowane w terminie od 03.01.2015 do 30.01.2015. Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej to 30.01.2015.

Po wysłaniu zgłoszenia, system odpowie podaniem nadanego zgłoszenia „numeru kandydata” i podaniem indywidualnego numeru konta, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenie zostanie wprowadzone ostatecznie do systemu, po zarejestrowaniu wpłynięcia opłaty ( 85 zł). Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na stronie kandydata

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kandydaci, jeżeli nie kontynuują studiów w PW - bez przerwy , muszą dołączyć do zgłoszenia zapis cyfrowego zdjęcia. Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, wykonanego według zasad obowiązujących dla zdjęć do dowodu osobistego.

UWAGA:

Kandydaci, którzy przewidują uzyskanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia dopiero po terminie zamknięcia zgłoszeń internetowych, ale przed 16.02.2015 muszą także dokonać zgłoszenia i opłaty przed upływem terminu zamknięcia zapisów pod rygorem nierozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia.

Po dokonaniu w/w czynności kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty ( osobiście lub listem poleconym) w

Dziekanacie Wydziału Mechatroniki
ul. św. A. Boboli 8 pok. 122
02-525 Warszawa

Osoby, które dotychczas studiowały na Wydziale lub mające przerwę w studiowaniu nie dłuższą niż 6 mc, nie odebrały jeszcze dyplomu i matury i zadeklarowalły ten stan w trakcie rejestracji - składają:

 • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • 2 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;>/li>
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 • Oświadczenie w sprawie wyboru specjalności kształcenia na danym kierunku (formularz do pobrania w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki lub ze strony internetowej Wydziału);

Niezłożenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia

Osoby spoza Wydziału lub mający przerwę w studiowaniu na PW powyżej 6 mc składają:
 • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • Poświadczoną przez Dziekanat- Komisję Rekrutacyjną kserokopię świadectwa dojrzałości;
 • Poświadczoną przez Dziekanat- Komisję Rekrutacyjną kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich wraz z suplementem, który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej lub w przypadku osób które nie otrzymały jeszcze dyplomu zaświadczenie z właściwego Dziekanatu wraz z Kartą Przebiegu Studiów poświadczoną przez Dziekanat ( karta powinna zawierać również informacje o dyplomie i temat pracy dyplomowej);
 • Kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Dziekanat- Komisje Rekrutacyjną;
 • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie po rejestracji kandydata
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 • Oświadczenie w sprawie wyboru specjalności kształcenia na danym kierunku ( formularz do pobrania w Dziekanacie lub ze strony internetowej Wydziału);

Dokumenty będą przyjmowane od 07.01.2015 do 16.02.2015.

UWAGA:

Obrona pracy dyplomowej musi nastąpić do dnia 16.02.2015 – jeśli student studiów inżynierskich zamierza aplikować na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego.

Osoby które do tego dnia nie obronią pracy dyplomowej nie będą kwalifikowane

18.02.2015 - posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia

19.02.2015 - wywieszenie list osób przyjętych na studia II stopnia

23.02.2015 – początek zajęć I sem. na studiach II stopnia ( magisterskich).

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie
http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia

na górę