Historia wydziału - lata 60' (powstanie Wydziału Mechaniki Precyzyjnej)


Rozwój Katedr

W listopadzie 1960 roku z dotychczasowej Katedry Przyrządów Precyzyjnych zostały utworzone trzy nowe katedry: Podstaw Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych (kierownik - doc. W. Tryliński), Technologii Przyrządów Precyzyjnych (kierownik - doc. H. Trebert) i Automatyki Mechanicznej (kierownik - doc. H. J. Leśkiewicz).

Powstanie Wydziału Mechaniki Precyzyjnej

Dynamiczny rozwój polskiego przemysłu precyzyjnego i elektronicznego spowodował konieczność zwiększenia liczby kształconej w tej dziedzinie kadry inżynierskiej. Z dniem 1.10.1962 utworzony został Wydział Mechaniki Precyzyjnej. W skład nowego Wydziału weszły katedry powstałe na bazie katedr uprzednio działających na Oddziale Mechaniki Precyzyjnej oraz nowo utworzone, a niezbędne dla harmonijnej i kompleksowej pracy Wydziału.

Pierwszy dziekan

Pierwszym dziekanem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej wybrany został doc. Henryk Trebert, który pełnił tę funkcję przez trzy kadencje (1962 - 1964, 1964 - 1966 i 1966 - 1968).

Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału MP

Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału MP odbyło się w piątek 3.10.1962 r. (protokół nr 1/62). Posiedzenie to było poprzedzone zebraniami wyborczymi, które odbyły się w końcu września 1962 r.: wybory dziekana i prodziekanów (przewodniczył prorektor prof. K. Kolbiński), wybory delegata RW do Senatu PW (przewodniczył nowo wybrany dziekan), wybory przedstawicieli pomocniczych pracowników nauk.-dyd. do RW.

Rozwój Mechaniki Precyzyjnej i nowy dziekan

W roku 1968 dziekanem został mianowany prof. Jerzy Lipka. W tym czasie Wydział składał się z 11 katedr, zatrudniających 15 profesorów i docentów, 30 adiunktów i wykładowców oraz 106 asystentów. Razem - 151 nauczycieli akademickich.

Początkowa lokalizacja i budowa nowej siedziby Wydziału

Początkowo Wydział Mechaniki Precyzyjnej mieścił się w budynku Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Dzięki staraniom organizatora i pierwszego dziekana Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, doc. H. Treberta, zaplanowano budowę zespołu budynków dla Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, którą rozpoczęto w 1963 roku. Oddanie do użytku w 1966 r. pierwszego budynku wydziałowego przy ul. Narbutta 87, nieco złagodziło wyjątkowo trudną sytuację lokalową Wydziału.

na górę