Studia drugiego stopnia (magisterskie)


Studia II stopnia trwają trzy semestry i wymagają zdobycia minimum 90 punktów ECTS. Studia te są prowadzone na kierunkach AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHATRONIKA oraz INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA. Na Wydziale Mechtroniki rekrutacja na studia II stopnia prowadzona jest co semestr.

Absolwenci studiów I stopnia kierunków AUTOMATYKA I ROBOTYKA oraz MECHATRONIKA, INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA będą przyjmowani bez konieczności uzupełniania wiedzy o dodatkowe przedmioty, na każdy z wymienionych kierunków. Absolwenci innych, pokrewnych kierunków studiów mogą mieć dodane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przedmioty uzupełniające (szczegóły przedstawiono w stosownej Uchwale Rady Wydziału Mechatroniki PW) i obowiązek uzyskania liczby punktów większej od 90, nie przekraczającej jednak 120 ECTS.

Na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA oferowane są trzy specjalności:

 • Automatyka
 • Robotyka
 • Informatyka Przemysłowa

zaś na kierunku MECHATRONIKA sześć:

 • Inżynieria Fotoniczna
 • Współrzędnościowe systemy pomiarowe
 • Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych
 • Mikromechanika
 • Elektroniczne Systemy Pomiarowe
 • Techniki multimedialne

Studenci rozpoczynający studia na danym kierunku studiują na wybranej (spośród uruchamianych w danym semestrze) specjalności. Studia mają charakter elastyczny. Widoczne jest to zarówno w szerokiej ofercie przedmiotów wybieranych przez studenta oraz w kształceniu specjalnościowym, jak i w systemie uruchamiania przedmiotów obowiązkowych, nominalnie przypisanych do konkretnych semestrów. Ze względu na konieczność dostosowania prowadzonych w danym semestrze zajęć obowiązkowych i specjalizacyjnych do bieżącej liczby studentów studenci rozpoczynający naukę w różnych semestrach mogą mieć zmieniony układ poszczególnych semestrów, różniący się od programów wzorcowych. Rozliczenie postępów w nauce – zgodnie z logiką systemu elastycznego – będzie się odbywało na podstawie stosownej liczby punktów ECTS zgromadzonych w kolejnych semestrach studiowania. Niezbędne liczby punktów ustalane są corocznie poprzez Uchwałę Rady Wydziału Mechatroniki.

Obieralność przedmiotów i tematyki studiowania przejawia się w następujących formach:

 • Każda specjalności studiów zapewnia 240 godzin przedmiotów specjalnościowych, często również o charakterze wariantowym.
 • W ofercie znajduje się 5 przedmiotów wariantowych (po 45 godzin; ważnych z punktu widzenia realizacji standardów kształcenia – z których wymagane jest zaliczenie co najmniej dwóch.
 • Konieczności zaliczenia 5 przedmiotów obieralnych wydziałowych (po 15, 30 i 45 godzin) z szerokiej propozycji (uzupełnianej przez przedmioty wariantowe, których wcześniej nie zaliczał zainteresowany).
 • Dużej samodzielnej pracy badawczej (pracy przejściowej) realizowanej pod nadzorem opiekuna dydaktycznego (75 godzin).
 • Możliwości indywidualnego wyboru przedmiotów z grupy humanistyczno/ekonomiczno/społecznej.

Do pobrania:

na górę