Działalność naukowa

Działalność naukową prowadzoną na Wydziale Mechatroniki obejmuje wg klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego następujące dyscypliny naukowe:

 • budowa i eksploatacja maszyn – w dyscyplinie tej Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna – również z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego
 • automatyka i robotyka - z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora.

Poza tym działalność naukowa Wydziału koncentruje się w obszarach związanych z takimi dyscyplinami naukowymi jak; mechanika, informatyka, elektronika, elektrotechnika i fizyka.

Badania naukowe na Wydziale Mechatroniki koncentrują się wokół następujących zagadnień – kierunków naukowych: automatyka i robotyka, diagnostyka procesów przemysłowych, urządzenia sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, aparatura dla inżynierii precyzyjnej i biomedycznej, wizualizacja struktur i diagnostyka procesów fizjologicznych, fotonika i mikrosystemy, systemy mechatroniczne, techniki multimedialne, metrologia i inżynieria jakości, dynamika maszyn i elementów maszyn.

Działalność naukową prowadzoną na Wydziale Mechatroniki jest realizowana w 3 Instytutach: Instytut Automatyki i Robotyki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki. Badania naukowe są finansowane głównie ze środków przeznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wspólnotę Europejską (Programy Ramowe), ale również ze środków własnych Uczelni i umów z przemysłem. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę działalności naukowej poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału.

Instytut Automatyki i Robotyki

Działalność naukowa Instytutu realizowana jest w następujących obszarach:

 • Automatyka procesów przemysłowych i urządzeń; obejmuje prace teoretyczne o charakterze badań podstawowych i badań stosowanych. Pierwsze dotyczą nowych metod analizy i syntezy układów regulacji, a drugie nowych algorytmów regulacji i identyfikacji układów dynamicznych.
 • Urządzenia wykonawcze automatyki i robotyki; temat związany z badaniami sterowania układów napędowych urządzeń produkcyjnych, maszyn i robotów przemysłowych, badaniami konstrukcji i nawigacji robotów mobilnych, jak również oprogramowaniem dla celów szybkiego prototypowania układów dynamicznych działających w automatyce i robotyce.
 • Modelowanie, diagnostyka i monitorowanie procesów; obejmuje prace badawcze w zakresie diagnostyki procesów przemysłowych i urządzeń mechatronicznych, rozwoju i aplikacji metod modelowana neuronowego i rozmytego, modelowania i monitorowania środowiska dla celów sterowania urządzeniami, identyfikacji modelowania zjawisk przepływowych w organizmach żywych.
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Badania naukowe realizowane w Instytucie obejmują:

 • Metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego; obejmują badania technologii montażu elementów i podzespołów elektronicznych i mikroelektronicznych oraz badania zaawansowanych technik wytwarzania miniaturowych elementów.
 • Metody, aparatura i systemy aparaturowe do diagnostyki medycznej i przetwarzania sygnałów biomedycznych; aplikacje techniki ultradźwiękowej do opisu właściwości tkanek i badania układu krążenia krwi, metody i urządzenia do pomiaru sygnałów biologicznych i elektromagnetycznych właściwości tkanek, przetwarzanie sygnałów i obrazów dla potrzeb diagnostyki medycznej oraz badania medycznych aplikacji sieci neuronowych.
 • Metody i urządzenia do wizualizacji struktur tkankowych i stymulacji funkcjonalnej mięśni; metody i urządzenia do detekcji promieniowania jonizującego i wizualizacji narządów wewnętrznych, restytucji i wspomagania funkcji lokomocyjnych u osób z porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych, wspomaganie chodu w porażeniach połowicznych oraz dziecięcych porażeniach mózgowych.
 • Metody pomiaru wysokiej dokładności dla potrzeb nanotechnologii; interferencyjne systemy pomiarowe, badania nad poprawą parametrów metrologicznych laserowych skanerów pomiarowych, badania mechatronicznych właściwości magnetyków nanokrystalicznych,
 • Techniki multimedialne dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego; metody kompresji informacji audiowizualnej, interaktywne narzędzia w edukacji politechnicznej, percepcja bodźców audiowizualnych, projekcja światła laserowego oraz poszukiwanie nowych efektów świetlnych.
 • Inżynieria jakości i metrologia w procesach wytwarzania; metody kontroli wyrobów i procesów produkcyjnych, walidacja metod badawczych, badania nad doskonaleniem metod wyznaczania położenia powierzchni krzywoliniowych.
 • Konstrukcja i badania przetworników, przyrządów i systemów pomiarowych; współrzędnościowa technika pomiarowa, mikro- i makrogeometria powierzchni, rozwój metod pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów.
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

Prace naukowe prowadzone są w obszarze rozwoju i budowy aparatury do badania zespołów urządzeń mechatroniki;

 • Mikrourządzenia MEMS i NEMS, mikrotrybologia i badania materiałowe w mikro/nano skali; badania własności nano (mechanicznych/trybologicznych) warstw wierzchnich, modele tarcia statycznego w mikroskali, mikrosystemy MEMS i NEMS, rozwój metodyki optycznych badań własności materiałowych i parametrów mechanicznych mikroobiektów
 • Projektowanie, modelowanie i badania mechatronicznych układów napędowych małych mocy; konstrukcja typoszeregów inteligentnych siłowników liniowych oraz siłowników wykorzystywanych w robotach do zastosowań ortopedycznych, bezinercyjne sensory i metody pomiaru wielkości mechanicznych.
 • Biomechanika i aparatura medyczna; aktywne układy stabilizacji zewnętrznej, rozwój urządzeń do operacji laryngologicznych oraz metod i urządzeń do komputeryzacji procesu wydruku pisma Braill’a.
 • Budowa i badania aparatury optycznej i optoelektronicznej; zintegrowane układy holografii i cyfrowej interferometrii holograficznej, nowej generacji mikrointerferometry światłowodowe, wielofunkcyjne interferometry do badań urządzeń MEMS/MOEMS, aparatura do badań dyfrakcyjnych elementów optycznych.
 • Optonumeryczne metody badań i kontroli; metody pomiarowe dla potrzeb badań mikroelementów i mikrosystemów MEMS i MOEMS, badania nowych metod pomiarowych fazowych i quasifazowych elementów biologicznych i technicznych, tomografy mikrointerferencyjne i układy elestooptyki zintegrowanej.
 • Dynamika maszyn i elementów maszyn; budowa mikrołożysk ślizgowych, zachowania tarciowe mikrołożysk polimerowych w fazie rozruchu, symulacja i optymalizacja pracy żyroskopu.
 • Badania i modelowanie stanu naprężeń; termosprężysta analiza zesztywniałej konstrukcji ramowej, optymalizacja grubości warstw struktury bimorficznej.
 • W ramach działalności naukowej Wydział współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, między innymi z Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Japonii, Czech, Słowacji, Białorusi, Rosji i Rumunii. W ramach tej współpracy prowadzone są wspólnie badania naukowe, realizowane projekty badawcze w ramach Programów Ramowych UE, organizowane konferencje i seminaria naukowe, wydawane czasopismo naukowe (Engineering Mechanics) oraz odbywa się wzajemna wymiana pracowników doktorantów i studentów.