Praktyki obowiązkowe

Na Wydziale Mechatroniki PW studenci studiów 1. stopnia są zobowiązani do odbycia czterotygodniowej praktyki. Praktyka ta ma miejsce po 6. semestrze i nosi nazwę przeddyplomowej. Miejsce i program praktyki akceptuje opiekun praktyk po stwierdzeniu ich zgodności z tematyką kształcenia na danej specjalności oraz możliwości uzyskania przez studenta oczekiwanych efektów kształcenia. Student sam wybiera miejsce odbywania praktyki. Może to zrobić na kilka sposobów:

  1. wybierając temat pracy dyplomowej zaproponowany przez podmiot zewnętrzny z jednoczesną ofertą odbycia w nim praktyki,
  2. wybierając firmę lub instytucję z wykazu udostępnionego studentom przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej,
  3. zgłaszając się do firmy oferującej praktyki studentom Wydziału Mechatroniki PW,
  4. znajdując interesującą go jednostkę gospodarczą we własnym zakresie,
  5. prosząc o pomoc w znalezieniu miejsca opiekuna praktyk lub innego nauczyciela (np. promotora pracy dyplomowej).

Zatwierdzenie miejsca, w którym dany student ma odbyć praktykę studencką, odbywa się na podstawie zawartego pisemnego porozumienia pomiędzy podmiotem zewnętrznym a Wydziałem. Opis czynności związanych z organizacją praktyk, w tym zakres obowiązków studenta opisuje proceduraStudenci zatrudnieni w danym przedsiębiorstwie lub prowadzący własną działalność gospodarczą mogą na tej podstawie ubiegać się o zaliczenie odbycia obowiązkowej praktyki studenckiej. Opiekun praktyk, podobnie jak w poprzednim przypadku, ocenia zgodność zakresu prowadzonej działalności lub wykonywanych zadań z zakresem tematyki danej specjalności kształcenia i ocenia realizację zaplanowanych dla praktyki studenckiej efektów kształcenia.

Zasady organizacji i nadzoru nad praktykami obowiązkowymi w Politechnice Warszawskiej są opisane w Regulaminie.