Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe (doskonalące) są nieobowiązkową formą rozwijania lub zdobywania nowych umiejętności praktycznych przez studentów Wydziału. W przypadku studiów 1. stopnia inicjatywa podjęcia takiej praktyki leży zazwyczaj po stronie studentów, którzy świadomi potrzeby zdobywania doświadczeń zawodowych znajdują na własną rękę miejsca na praktykę, zwykle bez podejmowania dalszych zobowiązań w stosunku do zatrudniających ich firm. Praktyki te są cenne, gdyż w krótkim czasie pozwalają studentom zapoznać się z realiami życia gospodarczego - przyszłego środowiska ich pracy.

Ważnym elementem zawodowego rozwoju studentów są praktyki podejmowane na 2. stopniu studiów. Oprócz praktyk organizowanych przez studentów we własnym zakresie, często są one odpowiedzią na zapotrzebowanie firm, które bezpośrednio zwracają się do kierownictwa lub pracowników Wydziału z prośbą o pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do wykonania konkretnych projektów lub realizacji bieżących zadań. Zazwyczaj praktyki te są podstawą do późniejszego trwałego zatrudnienia studentów lub absolwentów.

Nadzór nad praktykami zawodowymi sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich (dr inż. Jakub Wierciak, j.wierciak@mchtr.pw.edu.pl), który akceptuje miejsce, termin i zakres praktyki, a także dokonuje jej zaliczenia. Praktyki zawodowe nadzorowane przez Wydział są dokumentowane i w dalszej kolejności wykazywane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów danego stopnia.

Osoby zainteresowane podjęciem praktyki zawodowej mogą to uczynić z wykorzystaniem systemu dokumentów obowiązujących w Politechnice Warszawskiej lub na podstawie innych dokumentów właściwych dla firmy zatrudniającej. Sposób postępowania przy organizacji takich praktyk opisuje instrukcja.

Formularze dokumentów na praktyki zawodowe

Pobierz plik (zip, 18 Grudzień 2019 14:42 )

Wzory dokumentów na praktyki zawodowe

Pobierz plik (zip, 18 Grudzień 2019 14:42 )