Studia tutorskie II stopnia

Współpraca studenta i tutora prowadzona przez trzy semestry będzie prowadzić do wykonania i obrony pracy magisterskiej w tematyce w której student będzie się specjalizował. Takie podejście do studiów opiera się na trzech głównych filarach: indywidualnej pracy studenta z tutorem, indywidualizacji ścieżki kształcenia dla każdego studenta oraz zaangażowania w prace badawcze bądź wdrożeniowe realizowane na Wydziale Mechatroniki.

Indywidualna praca z tutorem będzie sformalizowana w postaci pracowni tutorskiej (niezależnego przedmiotu) podczas której tutor będzie identyfikował potencjał studenta, wyznaczał wspólnie z nim ścieżkę jego rozwoju oraz monitorował (również krytycznie) postępy w jej osiąganiu. Indywidualizacja ścieżki kształcenia na Wydziale Mechatroniki pozwoli na uelastycznienie tematyki w której może się kształcić każdy student poprzez indywidualny wybór znacznej części przedmiotów z puli wydziałowej. Indywidualny wybór przedmiotów będzie ustalany wspólnie z tutorem i będzie nakierowany na indywidualne zainteresowanie studenta pod kątem nabycia kompetencji do realizacji pracy magisterskiej. Wybór przedmiotów będzie także zdeterminowany aktualnymi dla danego kierunku efektami kształcenia. Dodatkowym elementem jest wymóg uczestnictwa w pracach badawczych bądź wdrożeniowych które są realizowane na Wydziale Mechatroniki lub w firmach z nim współpracujących. Wymóg ten pozwala studentowi na wczesne rozpoczęcie kariery naukowej lub zwiększenie jego przydatności dla potencjalnych pracodawców.

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od sem. zimowego roku akademickiego 2019/2020

Pobierz plik (pdf, 17 Lipiec 2019 10:49 )