Studia

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oferuje unikatowy w skali kraju program studiów łączący szereg różnych dyscyplin; jako jedyny kształci w dziedzinie konstrukcji urządzeń precyzyjnych i jako jeden z nielicznych w dziedzinie inżynierii optycznej i fotonicznej. Efektem wyróżniającej Wydział interdyscyplinarności kształcenia jest bogata oferta specjalności, obejmująca inżynierię wytwarzania wyrobów mechatronicznych, automatykę, robotykę, inżynierię jakości, sensory i systemy pomiarowe, mikromechanikę, inżynierię fotoniczną, techniki multimedialne, urządzenia elektromedyczne i inżynierię biomedyczną.

Absolwenci Wydziału Mechatroniki są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Charakterystyczną cechą urządzeń mechatronicznych jest modułowa struktura złożona z zespołów mikromechanicznych, elektromechanicznych, elektronicznych i optycznych wraz z układem sterowania. Systemy mechatroniczne wyposażone są w czujniki zbierające sygnały z otoczenia, w programowalne układy interpretacji tych sygnałów oraz zespoły komunikacyjne i wykonawcze. Budowa takich urządzeń wymaga stosowania specyficznych materiałów, technologii, technik pomiarowych - regułą jest wykorzystanie specjalizowanych systemów mikroprocesorowych.

 

System kształcenia

Na Wydziale Mechatroniki realizowany jest trójstopniowy system kształcenia, który umożliwia uzyskanie kolejno dyplomów inżyniera, magistra inżyniera i doktora nauk technicznych.

Studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Studenci kierunku Inżynieria biomedyczna od początku studiów realizują program odpowiadający tej specyficznej dziedzinie wiedzy, natomiast studenci kierunków Mechatronika oraz Automatyka i robotyka przez 2 pierwsze lata mają wspólny program kształcenia. Obok przedmiotów ogólnych, matematyki, fizyki i języków obcych obejmuje on podstawowe przedmioty techniczne: mechanikę, elektrotechnikę, informatykę, automatykę, metrologię, fotonikę, konstrukcję urządzeń precyzyjnych oraz technologię elementów i przyrządów precyzyjnych i elektronicznych. Tak szeroki, specyficzny dla Wydziału Mechatroniki obszar kształcenia nie tylko znakomicie przygotowuje do kontynuowania studiów na wybranej specjalności, ale tworzy również unikatową w skali kraju sylwetkę absolwenta, inżyniera wszechstronnie wykształconego, przygotowanego do podjęcia wyzwań w każdej praktycznie dziedzinie współczesnej nauki i techniki. Po drugim roku studenci kierunków Mechatronika oraz Automayka i robotyka wybierają jedną z opisanych dalej specjalności. W ramach każdej z nich oferowana jest duża liczba przedmiotów obieralnych oraz możliwość studiowania indywidualnym tokiem (także na innych wydziałach i uczelniach UE).

 

Kierunek Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria biomedyczna jako dyscyplina wiedzy obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno nauk technicznych, medycznych jak i biologicznych i jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się w zakresie badań naukowych i aplikacji praktycznych. Według WHO (Word Heath Organization) decyduje (obok inżynierii genetycznej) o postępie współczesnej medycyny. Rozwój nowych metod i urządzeń diagnostycznych oraz terapeutycznych będzie wymagał zatrudnienia rosnącej liczby specjalistów z zakresu inżynierii biomedycznej.

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna będzie miał gruntowne przygotowanie do użytkowania istniejących i tworzenia nowych systemów technicznych dla medycyny, w tym zwłaszcza systemów do diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów na odległość (aparatura diagnostyczna, przesyłanie informacji, telemedycyna), regeneracji i rekonstrukcji tkanek i narządów (biomechanika, biomateriały, inżynieria tkankowa, sztuczne narządy, struktury inteligentne). Uwzględniając rosnącą role informatyki medycznej zamierzamy szczególnie starannie kształcić studentów w zakresie technik gromadzenia i przechowywania, przetwarzania i automatycznego analizowania informacji medycznej (zwłaszcza obrazowej), projektowania i konstrukcji nowej aparatury medycznej dla potrzeb diagnostyki i terapeutyki, a także reguł i zasad bezpiecznej eksploatacji aparatury medycznej. Tak zarysowana koncepcja kształcenia ma charakter unikatowy w skali kraju i jest dobrze dopasowana do tendencji obserwowanych w czołowych uczelniach zagranicznych.

 

Kierunek Automatyka i Robotyka

 Automatyka

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i obsługi urządzeń automatyki i sterowania, klasycznych i komputerowych. Program kształcenia obejmuje sterowanie procesów przemysłowych, komputerowe systemy automatyki, diagnostyki i sztucznej inteligencji oraz podstawową wiedzę z zakresu robotyki; zapewnia także dobre przygotowanie informatyczne.

 
Informatyka Przemysłowa

Instytut Automatyki i Robotyki przygotował studia pierwszego i drugiego stopnia (odpowiednio inżynierskie i magisterskie), których głównym zadaniem jest przekazanie wiedzy zarówno z dziedziny informatyki, jak i automatyki oraz robotyki, niezbędnej do opracowania, wdrażania oraz utrzymywania nowoczesnych systemów sterowania wraz z systemami towarzyszącymi.

 
Robotyka

Absolwenci otrzymują wykształcenie w zakresie projektowania, programowania i eksploatacji układów automatyki, robotów przemysłowych oraz mobilnych. Specjalność łączy zagadnienia integracji nowoczesnych układów napędowych (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych), układów sterowania, systemów sensorycznych, technik i systemów programowania oraz metod organizacji i sterowania produkcją.

 

Kierunek Mechatronika

 Inżynieria fotoniczna

Zajmuje się optycznymi metodami pomiaru i przetwarzania informacji oraz projektowaniem i wytwarzaniem układów fotonicznych. Przygotowuje specjalistów w zakresie m.in. budowy systemów optoelektronicznych i fotonicznych, telekomunikacji światłowodowej, techniki laserowej, holografii, widzenia maszynowego, telewizji interaktywnej, wirtualnej rzeczywistości, konstrukcji aparatury kosmicznej, medycznej, ochrony środowiska, itp. Program nauczania obejmuje urządzenia fotoniczne, optyczne i optoelektroniczne.

 
Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe

Obejmują zagadnienia technik pomiarowych stosowanych w systemach sterowania jakością procesów produkcyjnych oraz w ocenie jakości wyrobów wytwarzanych w szczególności dla potrzeb przemysłu: motoryzacyjnego, lotniczego, elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego i wielu innych. Kształci specjalistów w zakresie budowy i działania sensorów i systemów pomiarowych oraz inteligentnej aparatury pomiarowej w obszarze pomiarów geometrycznych. Pomiary takie realizowane są w przeważającej większości przy użyciu systemów pomiarowych, takich jak: współrzędnościowe maszyny pomiarowe, ramiona pomiarowe, tomografia komputerowa, laserowe techniki pomiarowe w tym interferometria, techniki pomiarów odchyłek kształtu oraz makro- i mikrogeometrii powierzchni. Student zdobywa wiedzę teoretyczną z zakresu powyższych dziedzin wzbogaconą o praktyczne umiejętności związane z metodami tworzenia procedur pomiarowych i ich oprogramowania komputerowego, oraz opracowywania wyników pomiarów i ich prezentacji.

 
Inżynieria wytwarzania wyrobów mechanicznych

Kształci w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów precyzyjnych i elektronicznych, w tym mikrosystemów. Obejmuje stosowanie zaawansowanych technologii, takich jak obróbka skoncentrowaną energią elektronową, jonową, laserową, ultradĽwiękową itp.Przygotowuje zarówno do projektowania układów mechanicznych i elektronicznych jak również ich oprogramowania. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu technologii półprzewodników i mikrosystemów opto-elektro-mechanicznych, montażu podzespołów komputerowych, mikro- i nanotechnologii.

 
Mikromechanika

Przygotowuje do rozwiązywania zagadnień projektowo-konstrukcyjnych urządzeń precyzyjnych i mechatronicznych, takich jak: układy napędowe małej mocy, urządzenia do precyzyjnego pozycjonowania, aparatura do pomiaru wielkości mechanicznych, zespoły urządzeń multimedialnych i sprzętu komputerowego, sprzęt biomechaniczny, automaty użytkowe oraz mikrosystemy. Daje wiedzę niezbędną do wykonywania zadań inżynierskich; szeroko rozumianego projektowania (w tym modelowania i symulacji komputerowej), jak również badania i nadzoru nad eksploatacją.

 
Elektroniczne systemy pomiarowe

Obejmuje projektowanie przemysłowych systemów pomiarowych, opracowywanie metod, analizę dokładności pomiarów oraz metrologicznych właściwości narzędzi pomiarowych, projektowanie specjalizowanych czujników, przetworników i systemów do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Przygotowuje do certyfikacji, walidacji i prowadzenia szkoleń w zakresie urządzeń i procedur pomiarowych. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania technicznych i naukowych zagadnień efektywnej integracji procesów pomiarowych ze strukturą zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym.

 
Techniki multimedialne

Specjalność przygotowuje do projektowania i eksploatacji sprzętu audiowizualnego oraz urządzeń wyposażenia sal konferencyjnych i dydaktycznych, studiów telewizyjnych, radiowych i postprodukcyjnych, planu filmowego itp. Duży udział przedmiotów takich jak historia sztuki i kultury, fotografia, technika filmowa i sztuka operatorska, reżyseria czy grafika komputerowa umożliwia absolwentowi twórczą współpracę z artystami w wielu dziedzinach współczesnej kultury i sztuki.

  

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) - są dostępne dla absolwentów studiów inżynierskich lub licencjackich (po spełnieniu odpowiednich warunków) i trwają 1,5 roku. Kandydat deklaruje podjęcie studiów na wybranej specjalności (oferowane są specjalności identyczne jak na studiach inżynierskich).

 

Studia III stopnia (doktoranckie) - są dostępne dla absolwentów studiów magisterskich i trwają 4 lata. Wydział Mechatroniki ma uprawnienia do doktoryzowania w trzech dyscyplinach: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

 

Inne rodzaje studiów

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie zaoczne - płatne) - trwają 4 lata, program studiów jest zbliżony do programu studiów dziennych. Po drugim roku studenci wybierają specjalność: automatyzację i robotyzację, inżynierię informatyczną, inżynierię jakości lub inżynierię precyzyjną.

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie zaoczne - płatne) - są dostępne dla absolwentów studiów inżynierskich, trwają 2 lata i kończą się dyplomem magisterskim. Realizowane są w ramach tych samych specjalności jak na studiach magisterskich dziennych. 
Studia zaoczne na odległość (studia internetowe) (www.okno.pw.edu.pl) są formą studiów zaocznych, w ramach specjalności mechatronika oraz inżynieria biomedyczna  i techniki multimedialne, prowadzonych wspólnie z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych. Znaczna część zajęć odbywa się za pośrednictwem Internetu.

 

Możliwości zatrudniania absolwentów

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, serwisowych, szkoleniowych, doradczych i handlowych, w kraju i za granicą, zajmujących się:

  • projektowaniem, wdrażaniem i eksploatacją nowoczesnych przemysłowych systemów automatyki i robotyki, wytwarzaniem robotów przemysłowych, wprowadzaniem robotyzacji i automatyzacji procesów, montażem i rozruchem linii produkcyjnych,
  • techniką medyczną oraz systemami informatyki medycznej,
  • sprzętem optycznym, optoelektronicznym i fotonicznym, techniką światłowodową i laserową, systemami automatycznego rozpoznawania obrazów,
  • projektowaniem systemów kontrolno-pomiarowych, diagnostycznych i badawczych,
  • zarządzaniem systemami jakości, certyfikacją i walidacją,
  • projektowaniem i produkcją sprzętu precyzyjnego i elektronicznego,
  • użytkowaniem systemów multimedialnych w mass-mediach i wytwórniach filmowych, przygotowywaniem materiałów do Internetu i poligrafii,

a także

  • w instytutach naukowych i uczelniach wyższych,
  • prowadząc własne, specjalistyczne zakłady wytwórcze, serwisowe i handlowe.