Rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia

Informacja  dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od sem. zimowego roku akademickiego 2020/2021

W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

  • automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;
  • mechatronika;
  • inżynieria biomedyczna;

Na  wszystkich kierunkach studia będą realizowane wg. systemu tutorskiego   - bez  specjalności

 

 Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW.

Zgłoszenia internetowe kandydatów (https://rekrutacja.pw.edu.pl/)  na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (01.10.2020) będą przyjmowane w terminie od 03.08.2020 do 28.08.2020.

Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej  to 29.08.2020 do godz. 12:00.

Zarejestrowani w systemie rekrutacyjnym kandydaci muszą, po uprzednim dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, załączyć przez IKR skany/zdjęcia wymaganych dokumentów, najpóźniej do godz. 15:00 następnego dnia roboczego po ostatnim dniu przyjmowania dokumentów

 

Kandydacie na studia załączają poprzez Indywidulane Konto Rekrutacyjne(IKR)

  • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe
  • dyplom ukończenia studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów
  • w  przypadku jeśli  nie jesteś absolwentem Wydziału Mechatroniki i kierunek ukończenia studiów nie jest zgodny z kierunkiem oferowanym przez wydział konieczne jest dostarczenie skanu suplementu

  

Kandydacie, absolwenci studiów I stopnia w Politechnice Warszawskiej, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 22 lutego 2020 i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym , załączają poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne(IKR)

  • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe
  • dyplom lub oświadczenie o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów
  • w  przypadku jeśli  nie jesteś absolwentem Wydziału Mechatroniki i kierunek ukończenia studiów nie jest zgodny z kierunkiem oferowanym przez wydział konieczne jest dostarczenie skanu suplementu lub poświadczonej przez macierzysty dziekanat karty przebiegu studiów wraz z informacją dot. Pracy dyplomowej (tytuł pracy i ocena końcowa)

 

  •  Kandydaci którzy nie ukończyli studiów do dnia 03.09.2020 a planują ich ukończenie do dnia 17.09.2020 postępują tak jak w przypadku osób którzy ukończyli studia  jedynie zamiast dyplomu lub oświadczenia o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów,  składając  skan zaświadczenia o przewidywanej dacie obrony – data ta nie powinna być późniejsza niż 17.09.2020

 

UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać wraz z dowodem osobistym w ogłoszonym później terminie. Należy wtedy dostarczyć również 2 aktualne fotografie (35X45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Dotyczy to kandydatów którzy nie maj legitymacji studenckiej PW. Dostarczone fotografie powinny odpowiadać fotografiom dołączonym w formie elektronicznej poprzez IKR kandydata

 

Przewidujemy, że posiedzenie Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia odbędzie się w terminie 22.09.2020 r. godz. 10:15

Szczegółowe informacje dotyczące wyników kwalifikacji  terminów przedkładania oryginałów dokumentów podamy w pierwszym tygodniu września br – najprawdopodobniej będzie to  termin do 18.09.2020

 

 Konsekwencję wprowadzenia niewłaściwych danych do systemu rekrutacyjnego ponosi Kandydat

 

KANDYDAT na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów ( art.156 § 1 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

 

 Kandydaci posiadający dyplom poza polskim systemem szkolnictwa wyższego składają dokumenty zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie PW

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec