Instytuty Wydziału

Instytut Automatyki i Robotyki prowadzi działalność naukowa w zakresie automatyzacji ciągłych i dyskretnych procesów przemysłowych, robotyki mobilnej i przemysłowej, diagnostyki procesów przemysłowych i systemów mechatronicznych oraz inżynierii biomedycznej.

Działalność dydaktyczna obejmuje kształcenie w zakresie podstawowych zagadnień automatyki i robotyki oraz podstaw programowania dla wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Mechatroniki. Ponadto Instytut prowadzi kształcenie na trzech specjalnościach na studiach I stopnia: Automatyka, Robotyka, Informatyka Przemysłowa oraz w  systemie tutorskim na studiach II stopnia, w ramach kierunku „Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa” (dawnie „Automatyka i Robotyka”).

Instytut Automatyki i Robotyki współpracuje z przemysłem, a także z wieloma organizacjami i instytucjami technicznymi. Typowe formy tej współpracy to: realizacja zlecanych projektów i ekspertyz, doradztwo naukowe i techniczne, angażowanie ekspertów z przemysłu do realizacji wybranych zajęć oraz udział pracowników Instytutu w radach, komitetach.

 

W Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej prowadzone są prace naukowo–badawcze z zakresu technologii mikrosystemów i precyzyjnych elementów elektronicznych, metrologii w tym systemów pomiarowych, masy, siły, elektrycznych, elektronicznych, badań magnetycznych, złożonych systemów pomiarowo-diagnostycznych dla rurociągów dalekosiężnych, metrologii współrzędnościowej, wymiarowej i mikro i makrogeometrii powierzchni tomografii przemysłowej, metod oraz aparatury do obrazowania struktur tkankowych, elektronicznych systemów sterowania, modelowania i analizy wybranych procesów oraz sygnałów biologicznych.

Działalność dydaktyczna obejmuje kształcenie w zakresie podstawowych zagadnień metrologii, elektroniki i technologii dla wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Mechatroniki oraz kształcenia specjalistycznego w ramach specjalności na I stopniu i zindywidualizowanego kształcenia na studiach tutorskich. W Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej prowadzone są specjalności Elektroniczne Systemy Pomiarowe, Mikrotechnologie i Nanotechnologie, Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe i Techniki Multimedialne na kierunku Mechatronika oraz Aparatura Medyczna na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

W Instytucie prowadzone są prace dla przemysłu w zakresie projektowania systemów pomiarowych, usług pomiarowych i badawczych, ekspertyz i doradztwa.

 

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie modelowania i optymalizacji mechatronicznych urządzeń precyzyjnych, inteligentnych elektromechanicznych podzespołów napędowych małej mocy, zespołów pozycjonujących, wybranych zagadnień mechaniki i mikromechaniki, właściwości mechanicznych i trybologicznych materiałów  w mikro- i nanoskali, badań miniaturowych węzłów tarcia, modelowania mikro- i nanodynamiki obiektów drgających, optycznych metod badań i kontroli obiektów w skali od nano do makro, budowy i badania aparatury optycznej i fotonicznej, technik obrazowania optycznego oraz metod przetwarzania danych 2D/3D/4D.

Kształcenie prowadzone przez pracowników Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki obejmuje przedmioty podstawowe, oferowane dla wszystkich studentów Wydziału Mechatroniki (mechanika, wytrzymałość materiałów, konstrukcja urządzeń precyzyjnych, grafika inżynierska, optomechatronika) oraz szeroką gamę przedmiotów obieralnych. Pod opieką Instytutu prowadzone są specjalności Mikromechanika i Inżynieria fotoniczna na kierunku Mechatronika oraz Photonics Engineering na kierunku Mechatronics.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmuje projekty badawcze i wdrożeniowe prowadzone z jednostkami naukowymi (uczelnie, instytuty naukowe), sektorem gospodarczym (prace B+R dla firm), społecznym (współpraca z muzeami, instytutami NID i NIMOZ) i służbami państwowymi (Policja, GUM). Instytut prowadzi liczne granty badawcze we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.